Nitrifikační – biologický dočišťovací filtr řady NIF


Biologický dočišťovací filtr řady NIF je určen k vyčištění odpadních vod, odtékajících z funkčního biologického septiku, kde se odloučí přibližně 35 % organického znečištění a zachytí se zde asi 50 % nerozpuštěných látek. V septiku nedochází k nitrifikaci, tedy odbourání amonných iontů. Voda vytékající ze septiku je tedy bez dalšího čištění toxická zejména pro vodní organizmy.

Nitrifikační – dočišťovací modul dočistí vody odtékající ze septiku ve všech požadovaných ukazatelích, tedy BSK5, CHSK Cr, amonných iontů a fosforu. Je tvořen samonosnou nádrží z polypropylenu, která obsahuje kromě technologie na provzdušňování vody nosič biomasy, který zlepšuje podmínky pro růst bakterií rozkládajících nečistoty. Dále obsahuje iniciátor nitrifikace, práškový produkt, který významně napomáhá ke snižování obsahu amonných iontů v odtékající vodě.

Nitrifikační biologický filtr se osazuje do terénu za septik k dočištění vod odtékajících z rekreačních objektů a z obytných budov.

Nitrifikační filtr je dodáván ve čtyřech velikostech, v závislosti na počtu napojených uživatelů, tedy na velikosti instalovaného septiku. Filtry pro větší septiky se řeší individuálně.

Kvalita vody na odtoku ze septiku doplněného dočišťovacím modulem

Ukazatel Průměrná hodnota
BSK 5 25 mg/l
CHSK Cr 100 mg/l
Nerozpuštěné látky 25 mg/l
N-NH4 5 mg/l
P 10 mg/l


Rozměry dočišťovacího nitrifikačního filtru NIF

Nitrifikacni filtr schema


Označení modulu NIF 6 NIF 10 NIF 15 NIF 20
Počet připojených uživatelů /EO/ 3 - 6 7 - 10 11 - 15 16 - 20
Max. objem čištěné vody /l/den/ 900 1500 2250 3000
Průměr nádrže D1 /mm/ 950 1270 1270 1270
Max. průměr nádrže D2 /mm/ 1100 1420 1420 1420
Výška nádrže H /mm/ 1400 1500 1900 2200
Průměr nátoku DN /mm/ 160 160 160 160
Výška nátoku V1 /mm/ 840 940 1340 1640
Průměr odtoku DN /mm/ 110 110 110 110
Výška odtoku V2 /mm/ 710 810 1210 1410
Užitný objem nádrže /l/ 500 1000 1520 1900
Plocha nosiče biomasy 250 x 600 350 x 700 350 x 1000 350 x 1200
Hmotnost modulu /kg/ 76 106 134 160
Přivedené BSK5 max. /kg/den/ 0,230 0,390 0,585 0,780


Použití

Nitrifikační dočišťovací filtr je vhodné použít všude tam, kde je osazen funkční biologický septik. Jeho použití je výhodnější než instalace zemního filtru, a to z hlediska náročnosti zemních prací a velikosti zastavěné plochy.

Dosahovaný stupeň vyčištění odpadní vody je u biologického dočišťovacího modulu podstatně lepší než u zemního filtru ve všech základních ukazatelích.

Nároky na elektrickou energii na provoz modulu je nízká a činí ca. 0,35 kWh/den pro nejčastěji používaný modul NIF 6.

Půdní filtr nemá žádné nároky na elektrickou energii, ale jeho životnost je omezena na ca. 10 roků, často i méně, kdy je potom třeba náplň filtru odtěžit a nahradit novou.

Pokud je třeba nahradit vybírací jímku nebo realizovat úplně nový způsob čištění (u novostavby nebo v případě netěsného a nefunkčního septiku) je s ohledem na zemní práce spojené s instalací septiku výhodnější zvolit domovní biologickou čistírnu, např. řady AF-D.


Osazení nitrifikačního filtru do terénu

Ve výkopu se vytvoří betonová základová deska podle výkresu stavebního projektu. Nádrž filtru se položí do výkopu na tuto desku. Nátok do nitrifikačního filtru se propojí trubkou KG s odpadovým potrubím ze septiku.

Odtok z filtru se připojí na kanalizační potrubí KG nebo HT, uložené ve spádu, které odvádí vyčištěnou vodu do vodoteče nebo do vsakovací studny. Nádrž filtru se stabilizuje v terénu obsypem nebo obetonováním a zakryje se nepochozím víkem.

K objektu filtru se přivede elektrické napětí a připojí se k řídící mu systému. Ten je standardně instalován ve vodotěsné nádrži umístěné pod víkem hlavní nádrže.

Řídící systém spolu s dmychadlem lze umísti do plastového kiosku vedle filtru. Toto řešení je výhodnější pro kontrolu a servisní činnost.

Řídící systém modulu může být vybaven dálkovým hlášením do servisního oddělení firmy Aquaform CZ. Tam je na mobilní telefon technika nahlášena případná porucha a dále plánovaná servisní kontrola. Uživateli tak odpadá veškerá starost o provoz zařízení.Nitrifikační filtr icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout